cuocsongxungquanhta.com

Gia đình và sự phát triển xã hội (Phần 2)

Các chính sách và biện pháp của Nhà nước về vấn đề gia đình không chỉ là những quyết định riêng lẻ, mà phải đặt trong chiến lược phát triển đất nước nói chung, trong sự điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Nhưng trong vấn đề này, luật pháp, chính sách dù rất quan trọng cũng chỉ là khuôn khổ, điều kiện pháp lý và những nguồn lực có hạn.

Có người nói là cuộc sống gia đình bây giờ bình đẳng hơn, dân chủ hơn. Có người lại nêu đậm nét những tác động xấu của cơ chế thị trường đối với gia đình về phương diện tâm hồn, đạo đức, cho rằng có sự giảm sút về vai trò giáo dục của gia đình. Theo ý tôi, có sự giảm sút tác dụng của giáo dục gia đình, tuy chưa đánh giá được là nhiều ít đến đâu, nhưng đúng là một nguyên nhân đem lại những hậu quả tai hại cho xã hội. Sự giảm sút này ở nông thôn chưa nhiều, nhưng ở đô thị thì rõ nét hơn. Ở nhiều gia đình, kể cả một số gia đình cán bộ, đảng viên, tình trạng cha mẹ thiếu gương mẫu, làm ăn bất chính, gia đình lủng củng, thậm chí đổ vỡ, đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống và tình cảm, tâm hồn của thanh niên, trẻ em. Tệ nạn xã hội tăng lên có một lý do là gia đình đã không kịp thời và chủ động đề phòng, ngăn chặn và nhiều khi bất lực không ngăn chặn được.

Hiện nay, nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu về các chuẩn mực của gia đình Việt Nam. Có nhiều cách nói về chuẩn mực. Một gia đình Việt Nam tốt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa phải có những chuẩn mực gì, những yếu tố gì, những yếu tố phải có và có thể có được trong điều kiện thực tế của nước ta.

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu ra mục tiêu xây dựng “gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Đó chính là các chuẩn mực của gia đình Việt Nam. Cần phải phân tích, giải thích thật rõ nội dung từng mục tiêu: thế nào là ấm no, thế nào là bình đẳng, thế nào là tiến bộ, thế nào là hạnh phúc trong xã hội hiện đại Việt Nam những thập kỷ đầu của thế kỷ 21? Và làm thế nào, bằng những giải pháp nào đạt được mục tiêu ấy?

Đã có một thời gian vai trò của gia đình với các chức năng kinh tế - xã hội- văn hóa cơ bản của nó bị xem nhẹ. Tưởng rằng có thể bằng khả năng của Nhà nước, của tập thể giải quyết được hầu hết các vấn đề nuôi và dạy trẻ em, giáo dục truyền thống, phát triển xã hội. Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đề cao vai trò của gia đình, tạo điều kiện để phát huy các chức năng của gia đình. Trở về với gia đình, đề cao gia đình là một nội dung của chính sách đổi mới, cũng là sự nhận thức lại về sức mạnh nội sinh của nhân dân, về cơ cấu xã hội ở nước ta, về quan hệ giữa gia đình - cộng đồng - Nhà nước. Bây giờ, ai cũng thấy rằng Nhà nước và tập thể, cộng đồng, dù nhiệt tình đến mấy và có nguồn tài chính mạnh đến mấy, cũng không thể thay thế được gia đình trong việc nuôi và dạy con em, xây dựng nhân cách, tạo ra và phát triển tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, bảo vệ truyền thống văn hóa Việt Nam.

Đảng và Nhà nước đang lãnh đạo, tổ chức công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội Việt Nam công bằng và văn minh, chắc chắn sẽ lãnh đạo, quản lý ngày càng sâu sắc việc xây dựng, củng cố các tế bào xã hội là gia đình. Các chính sách và biện pháp của Nhà nước về vấn đề gia đình không chỉ là những quyết định riêng lẻ, mà phải đặt trong chiến lược phát triển đất nước nói chung, trong sự điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Nhưng trong vấn đề này, luật pháp, chính sách dù rất quan trọng cũng chỉ là khuôn khổ, điều kiện pháp lý và những nguồn lực có hạn. Để giải quyết vấn đề gia đình, cả về vật chất và về tinh thần, phải có các biện pháp tổng hợp sâu sắc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, tuyên truyền vận động tế nhị và kiên trì theo một chương trình chung dài hạn của Đảng và Nhà nước. Cần phải có đầu tư cho việc nghiên cứu khoa học về vấn đề gia đình, có sự phân công của Đảng và Chính phủ cho một cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp việc nghiên cứu và tổ chức, thực hiện các chính sách, chủ trương về vấn đề gia đình.

19/06/2016 , Báo GĐ&XH số 8 (từ 18/3 đến 25/3)/1999 – Nguyễn Khánh

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *